PR-VBO
NVT Navegantes, SC, Brazil
10/julho/2018
Boeing 737-73V
PR-VBO (cn 30247/1066)
Gol
Fabricação: 2002 / Ex: G-EZJL